Privacy Policy

Persoonsgegevens worden te allen tijde slechts opgeslagen, indien u een product en/of dienst afneemt van Multiplus Online of indien u hier expliciet toestemming voor hebt gegeven. Persoonsgegevens worden opgeslagen door:

Ondernemer:               Multiplus Online

Bezoekadres:               Stationsweg 21

9201 GG Drachten

Nederland

E-mail:                         info@multiplusonline.nl

Telefoonnummer:     +31 (0) 512-550808

KvK-nummer:             01180793

Multiplus Online is verantwoordelijk voor de naleving van de “Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)”, het voeren van de administratie van klanten en de administratie voor analyse- en marketingdoeleinden. Multiplus Online is verantwoordelijke in de zin van de AVG. Multiplus Online is verantwoordelijke voor alle gegevensverwerking namens Multiplus Online, waaronder https://www.multiplusonline.nl.

Multiplus Online verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor de administratie van klanten, de uitvoering van de overeenkomst het incasseren van betalingen, de website, persoonlijke marketing en om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

De door Multiplus Online opgeslagen persoonsgegevens dienen voornamelijk ter uitvoering van de overeenkomst met betrekking tot de levering van een product en/of dienst door Multiplus Online. Zonder deze gegevensverstrekking is het niet mogelijk om de overeenkomst uit te voeren.

Multiplus Online gaat met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens en doet er alles aan om uw gegevens veilig op te slaan. Eventuele datalekken worden te allen tijde gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens en bij de betrokkenen van wie de persoonsgegevens mogelijk in gevaar zijn gekomen. Bij een datalek neemt Multiplus Online altijd de passende maatregelen om de betrouwbaarheid van de website te waarborgen.

Indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens op onjuiste wijze worden gebruikt, verkregen zijn of ten onrechte worden opgeslagen, en het is voor u ondanks herhaaldelijk verzoek niet mogelijk uw gegevens te verwijderen, kunt u te allen tijde een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Door Multiplus Online worden de volgende persoonsgegevens van u opgeslagen:

  • voor de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de geleverde dienst: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats, bank en/of creditcardgegevens, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het betalen en afhandelen van de facturen: uw naam, geslacht, adres, postcode, woonplaats en e-mailadres;
  • voor de aanvraag van een vrijblijvende offerte: uw naam, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres;
  • voor het behandelen van vragen en klachten: uw naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.

Persoonsgegevens worden nooit langer opgeslagen dan strikt noodzakelijk en zijn voor u te allen tijde in te zien, te wijzigen en te verwijderen. Indien gebruik wordt gemaakt van foto’s of andere afbeeldingen waarop natuurlijke personen zijn afgebeeld, vraagt Multiplus Online altijd eerst toestemming aan degene van wie de foto of afbeelding wordt geplaatst. Inzien, wijzigen en verwijderen (het recht om vergeten te worden daaronder begrepen) en het intrekken van de gegeven toestemming is mogelijk middels een ondubbelzinnige verklaring gericht aan info@multiplusonline.nl.

Uw persoonsgegevens worden in ieder geval verwijderd:

  • in het geval van de uitvoering van de overeenkomst: 7 jaren na beëindiging van de overeenkomst ten behoeve van mogelijk toekomstige overeenkomsten, tenzij u expliciet toestemming heeft gegeven de persoonsgegevens langer op te slaan of indien de gegevens langer bewaard moeten worden op grond van een wettelijke regeling of bepaling;
  • in het geval van het betalen en afhandelen van de facturen: 7 jaren na het betalen van de betreffende factuur, ten behoeve van het voldoen aan de wettelijke verplichting van de Belastingdienst;
  • in het geval van het behandelen van vragen en klachten: na het tot tevredenheid oplossen van de klacht;
  • in het geval van de aanvraag van een vrijblijvende offerte: 90 dagen na het versturen van de vrijblijvende offerte.

Voor het juist laten verlopen van de overeenkomst kan Multiplus Online gebruik maken van een aantal externe partijen die mogelijk ook inzicht krijgen in uw gegevens. In ieder geval zullen zij de gegevens opslaan voor zolang als dit nodig is voor de uitvoering van hun werk. In geen geval zullen de persoonsgegevens worden gebruikt voor andere doeleinden dan de werkzaamheden voor Multiplus Online, tenzij hiervoor expliciet om toestemming is gevraagd aan de betrokkene. Op alle externe overdrachten van persoonsgegevens zijn verwerkersovereenkomsten van toepassing.

Voor het doen van de boekhouding maakt Multiplus Online gebruik van een boekhoudprogramma. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in het boekhoudprogramma. Mogelijk krijgen derde-zelfstandigen via het boekhoudprogramma ook inzage in uw gegevens, in het bijzonder de gegevens die op facturen staan. Voorafgaand aan deze inzage zal u te allen tijde eerst om toestemming worden gevraagd.

Voor de website maakt Multiplus Online gebruik van een webhoster. Deze partij heeft toegang tot de database van Multiplus Online en heeft om die reden inzage in uw persoonsgegevens. Ook het e-mailverkeer loopt via de database van de webhoster.

Voor haar diensten kan Multiplus Online ook externe softwarepartijen inschakelen die inzage krijgen in de door u verwerkte persoonsgegevens.

Daarnaast maakt Multiplus Online gebruik van een ordersysteem waarin uw persoonsgegevens kunnen worden opgeslagen.

Tot slot kan Multiplus Online haar werkzaamheden uitbesteden aan een zelfstandige, dan wel een ondersteunende zelfstandige inhuren. Gedurende de tijd dat de derde-zelfstandige de werkzaamheden van Multiplus Online uitvoert heeft de zelfstandige beperkt toegang tot de persoonsgegevens.

Indien u meer informatie wilt over met welke externe partijen uw persoonsgegevens worden verwerkt, kunt u altijd een e-mail sturen naar info@multiplusonline.nl.

Het staat Multiplus Online vrij een zwarte lijst aan te maken met betrekking tot persoonsgegevens van personen die het vertrouwen van Multiplus Online ernstig hebben beschaamd. De zwarte lijst wordt onbeperkt bewaard en is slechts inzichtelijk voor Multiplus Online. De zwarte lijst wordt bewaard, tevens voor toekomstige aanbiedingen van Multiplus Online. In ieder geval worden opgenomen op de zwarte lijst personen die ondanks herhaaldelijk verzoek niet voldoen aan enige betaalverplichting van Multiplus Online.